หน้าแรกรู้จักซิดเอ็นบริการของเราข่าวสารกิจกรรมเอกสารเผยแพร่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องติดต่อเรา
info@sid-enconsult.com บริษัท ซิดเอ็น จำกัด
 
ข่าวสาร
 
ค่า Ft ในเดือนมกราคม 2559 ถึง เมษายน 2559

ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยมีการเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน แยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันการเรียกเก็บ Ft ในเดือนมกราคม  2559 ถึง เมษายน 2559 มีค่าเท่ากับ -4.80 สตางค์ต่อหน่วย

      สามารถตรวจสอบ Ft ย้อนหลังได้จาก

ปรับปรุงล่าสุด 25 ม.ค. 2559, 14:10:12

 
Copyright 2012-2016 Sid-en Co., Ltd. All rights reserved. Powered by DZYGroup
45518